SAMA počítačom podporovaná údržba

 

sama.jpg (4992 bytes)

Vybrané referencie

 

Prečo počítačom podporovaná údržba?

V priemyselných krajinách za posledných 10 rokov klesol počet pracovníkov vo výrobe zhruba o 50%. Za tú istú dobu v oblasti údržby vzrástol počet zamestnancov o 75%. Dnes je už viac ako 10% zárobkovo činných obyvateľov zamestnaných v údržbe. Toto percento bude v budúcnosti neustále rásť. Pri dlhodobom porovnávaní nákladov na údržbu a výrobu sa zistilo, že tieto prevyšujú o jednu tretinu výrobné náklady. Uvedené fakty len dokumentujú potrebu mať dokonalý prehľad o činnostiach v oblasti údržby a následne optimalizovať s údržbou spojené náklady. Úlohy v údržbe sa dnes berú do úvahy, viac ako kedykoľvek predtým, ako hľadisko produktivity, kvality a hospodárnosti. S tým spojené požiadavky je možné riešiť nasadením počítačového systému na riadenie údržby a správu investičného majetku. Uvedený systém bude podporovať Vaše činnosti plánovania, riadenia, kontroly a analýzu v oblasti údržby a správy majetku. Umožní Vám prehľadné sledovanie nákladov, plánovanie opatrení a zdrojov, podporí Vás pri analýze slabých miest, vyprodukuje Vám dáta potrebné na plánovanie a odbremení Vás pri všetkých povinnostiach spojených s tvorbou dokumentácie. Údaje o strojoch a zariadeniach budú vždy aktuálne.

Prínosy počítačom podporovanej údržby a správy inv. majetku

Vyššia prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť technických zariadení

Zvýšená prevádzková pripravenosť techniky

Zníženie nákladov na údržbu

Lepšie využitie investícií

Optimalizácia logistiky údržby

Racionalizácia hospodárenia s náhradnými dielmi

Vyššia efektívnosť využívania personálu

Integrácia rozpočtovej a nákladovej kontroly

Prehľadnosť a automatické plánovanie všetkých činností v rámci údržby

Rýchla identifikácia slabých miest

Význam údržby neustále narastá v dôsledku postupujúcej automatizácie a s ňou súvisiacim vzostupom investičných nákladov. Požitím systémov počítačom podporovanej údržby môžete dosiahnuť optimálnu efektívnosť pri plánovanej i neplánovanej údržbe. Úspory nákladov a nepriame zlepšenie prevádzkovej spoľahlivosti, kvality a plynulosti produkcie sa stanú výhodou Vášho podniku.

Rodina produktov SAMA

SAMA je nástrojom počítačom podporovanej údržby a správy investičného majetku. Pomocou neho môžete efektívne riadiť údržbárske práce pre elektráreň, strojársky podnik, lanovku, pivovar, stolársku dielnu ako aj spravovať inteligentnú budovu, či banku.

Obsiahnuté know-how je výsledkom viacročného vývoja systému a skúseností z prevádzky. Je odrazom požiadaviek užívateľov. Základnými uplatňovanými princípmi sú:

modularita, otvorenosť, prispôsobiteľnosťa jednoduchosť používania.

modularita

SAMA je modulárny systém, kde je možné voliť jednotlivé moduly podľa potreby zákazníka.

Základ tvoria moduly

-databáza

-údržba

Rozšírením sú moduly

-sklad

-nákup

-náklady

otvorenosť

SAMA je prepojená s produktmi na vizualizáciu technických výkresov napr. AutoManager (formát DWG,DXF). Texty údržby sú kompletne spravované v internom editore textov alebo v externom obľúbenom editore ako MS Word 6, MS Word 97 alebo WordPerfect. Analýzu poruchovosti je možné vykonať v akomkoľvek tabuľkovom kalkulátore napr. MS Excel 97. Integrácia ďalších produktov je len otázkou záujmu zákazníka.

prispôsobiteľnosť a jednoduchosť používania.

Užívateľ si definuje vlastné prístupové makrá na často používané operácie, čím skracuje čas obsluhy. Ak niektoré položky ponuky nie sú využívané, je ich možné z ponuky vylúčiť, prípadne ponuku celkom preorganizovať.

Ovládanie je kombinované. Ponuky sú riadené myšou, klávesnicou alebo klávesovými skratkami. Najčastejšie operácie sa vyvolávajú funkčnými kľúčmi a klávesovými skratkami.

SAMA Start

Balík tvoria základné moduly databáza a údržba.

Výhodou je, že užívateľ na začiatku nie je zaťažený komplexnosťou celého systému, ale sústreďuje sa len na najpotrebnejšie činnosti. Ako napr. zadanie hierarchie komponentov, definovanie náhradných dielov, nástrojov a personálu, správa príkazov na údržbu a plánovanie údržby.

Ak sa so systémom dokonale oboznámi, môže požadovať ďalšie funkcie a vlastnosti.

SAMA Classic

Balík je obohatený o moduly

sklad, nákup a náklady.

Týmto rozšírením získa Vaša činnosť ďalší rozmer. Bude možné sledovať stavy a pohyb náhradných dielov a komponentov na sklade. Pri prekročení spotreby pod minimum sa vystaví automaticky objednávka na nákup komponentu alebo súčiastky. Objednávka bude naplánovaná tak, aby prípadný nedostatok neohrozil plánovanú opravu. Nastavenie automatickej alebo manuálnej aktualizácie skladu dá širší manipulačný priestor obsluhe. Desiatky prehľadov o sklade umožnia lepšie analyzovať potrebu náhradných dielov. Definovanie nákladových stredísk, evidovanie nákladov podľa príkazov na údržbu a komponentov Vám umožnia zostaviť a lepšie spresniť rozpočet na údržbu.

SAMA v priemysle

 

“Osvedčilo sa nám poskytovať systém SAMA ako balík základných modulov, s možnosťou rozšírenia o ďalšie moduly. Tým vzniká konfigurácia, ktorá plne vyhovuje zákazníkovi.“

 

Stručný popis modulov systému SAMA

Databáza

Modul databáza je centrom pre zadávanie dát o systéme (výrobné zariadenie, budova a pod.), ktorý má byť predmetom údržby, o náhradných dieloch systému, potrebnom náradí a ďalších základných údajoch ako sú dokumenty (výkresy), personál, skupiny personálu, kódy údržby, texty údržby, skupiny údržby, adresy, mena, názvy štátov, platobné podmienky, formuláre a technické špecifikácie, druhy skladov. Všetky dáta je možné filtrovať, vyhľadávať, majú definované množstvo prehľadov a tlačových zostáv.

Údržba

Operácie v tomto module sa delia do niekoľkých samostatných okruhov.

-Práca s príkazmi na údržbu. Kde je možné príkaz naplánovať a vystaviť, priradiť k nemu pracovné texty, náhradné diely, náradie a personál. Zmeniť a viacnásobne vytlačiť.

-Počítať splatnosť a prezerať detaily splatných príkazov.

-Spätné hlásenia údržby, ktoré sa môžu realizovať jednorázovo alebo postupne podľa rozpracovania príkazu. Súčasťou je aj tvorba histórie a sada vyhodnotení podľa rôznych kritérií. Spätné hlásenia môžu byť v podobe plánovaných, neplánovaných údržieb alebo porúch.

-Tvorba plánov údržby pre zvolený časový horizont s prehľadným kalendárom a možnosťou okamžitého vystavenia príkazu.

-Posledný okruh tvoria súhrnné príkazy, ktoré sa využívajú hlavne pri väčšom objeme prác, napr. revízia alebo generálna oprava.

Sklad

Jednoduchou formou umožní užívateľovi aktualizovať uskladnené množstvá. Vo forme prehľadov je k dispozícii štruktúra skladu s jej aktuálnou hodnotou, náhradné diely pod minimom, nevyužívané ako aj najdrahšie náhradné diely. Je možné tlačiť etikety a realizovať inventúru.

Modul sklad je možné prepojiť na súčasné skladové hospodárstvo firmy po špecifikácii komunikačného rozhrania

Nákup

Nákup je organizovaný od požiadavky na objednávku zo skladu, cez vystavenie objednávky, potvrdenie objednávky od dodávateľa o cene a množstve, upomienky za nevybavenú objednávku až po príjem na sklad a potvrdenie dokladov.

Náklady

Úlohou modulu náklady je umožniť definovať nákladové miesta a druhy, priradiť k nákladovým miestam jednotlivé komponenty, tvoriť a korigovať rozpočet pre jednotlivé nákladové miesta.

Bezpečné dáta a sloboda výberu

Dáta sú vždy bezpečne uložené v relačnej databáze Progress. Vďaka nej je SAMA schopná bežať na akejkoľvek počítačovej platforme, operačnom systéme a pritom užívateľ pracuje s verziou v znakovom alebo grafickom užívateľskom prostredí, ktoré si sám zvolí.

Najčastejšou voľbou dnes je konfigurácia Client/Server, kde úlohu klientského prostredia preberá MS Windows 95/98 a serverovská časť je nainštalovaná na OS Unix alebo Windows NT. K dispozícii je viac ako 100 rôznych spôsobov konfigurácií počítačového a sieťového prostredia.

SAMA v Alpách

 

“Čo robí zo systému SAMA obľúbený nástroj údržby, je jeho jednoduchosť ovládania pri zachovaní komplexnosti funkcií, ktoré poskytuje. Najnovšie požiadavky praxe sú priebežne integrované do systému a po dôkladnom otestovaní dodané zákazníkom.“

 

Služby, ktoré môžete získať

Stratégiou firmy je, okrem predaja systému SAMA prispieť, aby sa efektívne využíval. To je možné len za splnenia nižšie uvedených podmienok:

-Systém musí byť správne nainštalovaný.

-Užívatelia by mali absolvovať školenie.

-Základné dáta by mali byť správne štruktúrované s vhodne použitým systémom kódov.

-Dáta by mali byť neustále aktualizované podľa skutočnosti.

Nemáme záujem produkt len predať, ale aktívne podporovať jeho využívanie. Prvú podmienku splníme za Vás. Pri splnení druhej a tretej Vám môžeme pomôcť. Poslednú už realizujete sami.

Školenia

Pre systém SAMA sme pre Vás pripravili dve školenia.

Efektívne využitie systému SAMA

Školenie je určené bežnému užívateľovi.

Preberajú sa základné princípy práce so systémom. Preskúšava sa zadávanie základných dát, definovanie kódov a štruktúry komponentov. Práca v moduloch databáza a údržba.

Administrátor systému

Tohto školenia sa zväčša zúčastňuje administrátor počítačového systém (databázový server, sieť, počítače) ako technický pracovník a správca systému SAMA, ak funkcia nie je kumulovaná do jednej. Náplňou sú témy ako zálohovanie databázy, adresárová štruktúra, správa užívateľov, systémové parametre, definovanie ponúk a pod.

Pilotný projekt

Pod pojmom pilotný projekt konkrétne rozumieme:

-Analýza a návrh informačného a dokladového toku v procese údržby.

-Definovanie kódovníkov a štruktúry komponentov, tvorba názvov.

-Vloženie obmedzeného množstva základných dát.

Uvedené činnosti sa uskutočňujú u zákazníka príslušným pracovníkom pod vedením nášho špecialistu.

Vloženie dát

V záujme zákazníka je, aby základné dáta boli vložené do systému čo najskôr a v čo najvyššej kvalite. Až potom je možné efektívne využívať systém na úlohy, na ktoré je určený. Preto ponúkame túto pomoc. Vykonávajú ju kvalifikovaní pracovníci.

Údržba systému a hot-line

Ročnou údržbou získavate možnosť kedykoľvek sa na nás obrátiť o pomoc s problémami a otázkami tykajúcimi sa produktu (vysvetlenie činnosti, chybové hlásenia a stavy a pod.). Pravidelne raz ročne obdržíte najnovšiu verziu s novými funkciami a odstránenými nedostatkami.

Integrácia s inými systémami a špec. želania

Ak v súčasnosti pracujete so systémami, ktoré nie sú doteraz systémom SAMA podporované, je možné ich na základe požiadavky a špecifikácie rozhrania vzájomne integrovať. Niektorí zákazníci požadujú špeciálne funkcie, ktoré nepotrebuje žiadny iný zákazník. V takom prípade sme schopní tieto požiadavky začleniť len do Vášho systému.

“Skúsenosti získané v zahraničí dokážeme teraz veľmi dobre zúžitkovať.

I keď sa u nás na služby dodávané s produktom nazerá inak ako v zahraničí, požiadavky neustále stúpajú. Budeme sa snažiť, aby sme dodali vždy niečo navyše.“

 

SAMA pre elektrárne

 

Vybrané referencie