logo.gif (5503 bytes)

riešenia pre Vaše potreby

DIPROG s.r.o.

Menu

Virtuálne obchodovanie Internetové riešenia

Riešenia pre podnikanie

Iné služby

 

VIRTUÁLNE OBCHODOVANIE

motto: "virtuálny obchod môže už len rásť" 

Východisková situácia

Firma hľadá nové spôsoby odbytu pre tovar a služby, nové spôsoby komunikácie s partnermi a zákazníkmi. Rozhodne sa využiť celosvetovú počítačovú sieť Internet.

Rozhodovanie

Vstup firmy do prostredia siete Internet by nemala byť bezhlavá reakcia na nárast mediálnej popularity, ani neuvážená investícia v snahe udržať krok s najnovším rozvojom v sfére obchodu. Predchádzať by mu malo porozumenie možnostiam tohto nového média zo všetkými špecifickými rysmi a trendami vo vývoji Internetu, zváženie všetkých možných potencionálnych prínosov tohto média vo vlastnej obchodnej činnosti.

Formy vstupu podniku do siete Internet:

 1. jednoduchá graficky spracovaná prezentácia základných informácií o firme a jej produktoch a službách
 2. komplexnejšia domovská stránka s modulom pre priamu komunikáciu so zákazníkom (e-mail, formuláre)
 3. ucelený systém na uskutočňovanie elektronického on-line obchodu

Tieto formy sa odlišujú technickou, technologickou, časovou, finančnou a personálnou náročnosťou na ich zavedenie a prevádzku.

V každom prípade je potrebné postupovať tromi základnými smermi:

 1. maximálne využitie externých zdrojov (outsourcing)
 2. maximálne využitie vlastných zdrojov
 3. vyvážená kombinácia oboch predchádzajúcich smerov

Firmy, ktoré sú už rozhodnuté o rozsiahlom uplatnení internetu pri obchodovaní a komunikácii so zákazníkmi a partnermi cez Internet, zvolia pravdepodobne možnosť využia vlastných kapacít a zariadení. Čakajú ich vysoké investície do technických zariadení, programového vybavenia ale aj vzdelania pracovníkov.

Pre menšie firmy, alebo spoločnosti, ktoré z akýchkoľek dôvodov nemajú záujem o globálne nasadenie Internetu, ale chcú ho použiť na priamy predaj, je výhodnejšie využiť služby sprostredkovateľov s pridanou hodnotou (virtual resellers), ktorí budú pre nich prevádzkovať virtuálny obchod na Internete.

Virtuálny obchod môže byť orientovaný dvojako. Buď firma zriaďuje obchod pre svojich odberateľov (Bussines to bussines) alebo na priamy predaj svojim zákazníkom (Bussines to customer).

Príkladom pre vzťah Bussines to bussines môže byť výhradný dovozca, ktorý zprístupní svoj sortiment pre veľkoobchody, alebo priamo pre predajné reťazce. Hlavnými výhodami sú nižšie náklady, jednoduchá aktualizácia údajov a okamžitá reakcia.

Vzťah Bussines to customers sa uplatňuje ak výrobcovia, veľkoobchody, alebo maloobchody predávajú svoje výrobky a služby priamo koncovému spotrebiteľovi. Výhodami sú hlavne nižšie náklady na priamy predaj v porovnaní s klasickým maloobchom, široká geografická dostupnosť, možnosť zverejnenia detailných informácií o tovare a službách (technické parametre, vlastnosti).

Riešenie

Po zásadných rozhodnutiach je potrebné vybrať konkrétne riešenia, postupy a nástroje, ktoré Vás dovedú k cieľu. My máme pre Vás pripravený ucelený balík programového vybavenia a služieb.

Sú navrhnuté tak, aby uspokojili všetky Vaše požiadavky na zavedenie virtuálneho obchodu, buď pre potreby Bussines to bussines vzťahov alebo Bussines to customer, či sa rozhodnete vybudovať obchod vlastnými silami vo vlastnej infraštruktúre alebo s našou pomocou v našej infraštruktúre.

1. programové vybavenie Speedware OrderPoint

Je základom pre všetky naše služby. V konfigurácii pre Bussines to BussinesBussines to customer splní najnáročnejšie požiadavky na prevádzkovanie virtuálneho obchodu.

Ako samostatný produkt ho doporučujeme len tým firmám, ktoré sa rozhodli pre zásadný prechod na globálnu internetovú komunikáciu a obchod, majú špeciálne vyškolený personál a kapacity na realizáciu celého projektu.

Bližšie informácie viď. Príloha2. Konkrétne otázky zodpovieme osobne.

2. vytvorenie virtuálneho obchodu

Vytváranie virtuálneho obchodu nie je jednoduchý proces. Vyžaduje skúsenosti, prax, ale aj investície do zariadenia a programového vybavenia. Ak ich nemáte, alebo nie ste si 100% istí výsledkom, a preto nechcete mrhať časom a kapitálom, bude lepšie ak využijete práve túto službu.

 1. Spolu s Vami vykonáme analýzu požiadaviek a definujeme vlastnosti obchodu. To môže zahŕňať napr. definovanie tovaru, skupín tovaru, definovanie zákazníkov, skupín odberateľov, pravidlá pre poskytovanie zliav, spôsoby realizácie platieb, termíny dodávok, spôsob dodania a balenia tovaru a pod.
 2. Obchod musí byť ľahko ovládateľný a prehľadný, ale zároveň by mal poskytovať dostatok informácií pre rozhodnutie zákazníka. Veľký dôraz je kladený na grafické spracovanie a obrazovú dokumentáciu. Doležité je vystihnúť pomer medzi množstvom textu a grafiky. Vytvoríme Vám obchod práve podľa týchto kritérií. Výsledok môžte samozrejme ovplyvniť.
 3. Vo Vašom obchode môžete poskytovať veľké množstvo tovaru a služieb. Predtým je však potrebné jednotlivé položky do obchodu naplniť. To vyžaduje časovo náročné nasnímanie a spracovanie obrazovej a grafickej dokumentácie, vloženie textu, technických parametrov a vlastností jednotlivých položiek (artiklov). Pri týchto úkonoch využívame metódy, ktoré nám zabezpečia efektivitu a Vám požadovaný výsledok v čo najkratšom čase.

  Pri tom máte možnosť rozhodnúť sa, či pre Vás naplníme obchod ako celok alebo iba obmedzenú časť.

3. školenie a pilotný projekt

Školenie je navrhnuté pre tých, ktorí sa rozhodli vybudovať si virtuálny obchod vlastnými kapacitami na vlastnom zariadení a programovom vybavení.

témy školenia sú:

     -stručne o Windows 95 alebo Windows NT, používanie služieb Internetu

     -ovládanie programu OrderPoint

      modul OrderManager – administrácia a údržba obchodu

      modul OrderDesk – prostredie pre zákazníkov

 

Pilotný projekt chápeme ako pomoc pri vytváraní vlastného obchodu. Pomôže Vám získať potrebnú prax a zručnosť, osvojiť si základné zásady a konzultovať postup s asistentom.

 

súčasti pilotného projektu:

     -definovanie potrebných údajov pre chod obchodu

     -napĺňanie obchodu tovarom – príklad do 10 položiek

 

4. správa virtuálneho obchodu

Postupne sa na Internete vyprofilovala funkcia sprostredkovateľa (správcu) virtuálneho obchodu. Zabezpečuje chod obchodu na vlastné náklady, na vlastnom zariadení a programovom vybavení.

V rámci tejto služby pre Vás budeme zabezpečovať:

operatívne aktualizácie údajov o poskytovanom tovare a službách, sezónne akcie, skupinové úpravy údajov a pod.

poskytovanie informácií pre vyhodnocovanie obratov podľa zákazníkov alebo tovaru, príp. definovaných skupín zákazníkov a tovaru, iné štatistické údaje

sprostredkovanie komunikácie medzi dodávateľom a kupujúcim

pozn.: tovarový a finančný tok zabezpečuje dodávateľ

Fakty

prevádzkujeme vlastný virtuálny obchod so spotrebným tovarom

 

máme skúsenosti a prax v oblasti informačných technológií

  -databázové spracovanie, programovanie, export/import exist. údajov

  -spracovanie grafiky, počítačový design (softvér, hardvér)

  -Internetové aplikácie, protokoly, štandardy

  -elektronické obchodovanie, zabezpečenie, bankové štandardy

 

znalosti fungovania maloobchodu a veľkoobchodu

  -peňažný a tovarový tok

  -spôsob uskutočňovania reklamy a marketingu

 

pre tvorbu a prevádzku virtuálneho obchodu používame univerzálne programové vybavenie Speedware OrderPoint, ktoré je odskúšané v celosvetovom meradle

 

sme distribútorom tohto programového vybavenia na Slovensku a zároveň VAR partnerom

firmy Speedware, čo nám umožnuje získať najnovšie informácie, a tak riešiť aj tie najzložitejšie problémy pri nasadzovaní virtuálneho obchodu (napr. prepojovanie Vašich existúcich informačných systémov na Internet)

 

máme vybudovanú hardvérovú a internetovú infraštruktúru, ktorú môžte použiť

 

úspora času a investícií, pretože vytvorenie vlastného programového riešenia odhadujeme na 3 mesiace analytickej a programátorskej práce s nasadením 2-4 pracovníkov. Ak by sme predpokladali cenu 1 hod./300Sk s kapacitou 170 hod./mesiac, cena samotného riešenia by sa pohybovala medzi 288.000,- a 576.000,- Sk

 

máte možnosť výberu medzi dočasným a definitívnym riešením s jednoduchým prechodom bez straty investovaného času a kapitálu

 

naše služby sú škálované podľa potrieb zákazníka, vyberiete si podľa vlastných zámerov to čo Vám najviac vyhovuje

 

neustále sledujeme vývoj

  -informačných technológií

  -legislatívy (ochrana spotrebiteľa, autorských práv, daňové otázky)

  -moderných platobných prostriedkov (eCash)

  -protokolu bezpečného platobného styku SET

 

 

Príloha1 Grafy charakterizujúce situáciu obchodovania na Internete

 

Príloha 2 Speedware OrderPoint 4.0

Späť k riešeniu

Standard Edition

popis

Parametrizovateľná databázová aplikácia pre on-line obchodovanie na Internete a intranete. Umožňuje jednoduchú inštaláciu, rýchle zavedenie, jednoduchú obsluhu a atraktívny design

použitie

Rozmanitosť použitia tejto verzie je skutočne široká. Môže plniť funkcie zásielkovej služby, ale veľmi dobre zvládne aj veľkoobchodný alebo maloobchodný distribučný systém. Počet paralelných aplikácií a počet súčasne pripojených používateľov nie je obmedzený.

obsah

Speedware Executive Autobahn Interface

Local Autobahn Agent

WebSite HTTPD Server od O’Reilly & Associates

nosič

CD ROM

podpora

Za 20% z ceny licencie zákazník získa telefonickú, faxovú a emailovú podporu na jeden rok, vrátane zasielania nových verzií.

Enterprise Edition

popis

Parametrizovateľná databázová aplikácia pre on-line obchodovanie na Internete a intranete. Umožňuje jednoduchú inštaláciu, rýchle zavedenie, jednoduchú obsluhu a atraktívny design

použitie

Ide o verziu, ktorá má niektoré nadstavbové moduly v porovnaní so Standard Edition (definovanie skupín zákazníkov, kategorizácia tovaru, pravidlá pre zľavy a cenotvorbu podľa skupín tovaru a zákazníkov, štatistiky, konfigurovateľnosť tovaru). Splní nároky prevádzky veľkých obchodných centier a potreby veľkoobchodného distribútora. Počet paralelných aplikácií a počet súčasne pripojených používateľov nie je obmedzený.

obsah

Speedware Executive Autobahn Interface

Local Autobahn Agent

WebSite HTTPD Server od O’Reilly & Associates

nosič

CD ROM

podpora

Za 20% z ceny licencie zákazník získa telefonickú, faxovú a emailovú podporu na jeden rok, vrátane zasielania nových verzií.

 

Posledná aktualizácia web stránok 14.12.1998

Všeobecné otázky info@diprog.sk Náš WEB webmaster@diprog.sk

(c) Copyright 1998 Diprog s.r.o. Bratislava, All Rights Reserved

Diprog s.r.o. Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava, 07/55421859